Algemene voorwaarden van Lifetimemediums.nl

Deze Algemene voorwaarden geldt voor: klant, en medium, en verdere gebruiker van www.lifetimemediums.nl

Gebuikte termen:
Gebruiker: Een gebruiker is diegene die iets gebruikt of zich van iets bedient.
Hoofd Aanbieder: Is de leverancier in die geval www.lifetimemediums.nl
Aanbieder consult: Is het medium
Faillissement: De schuldenaar heeft teveel schulden en is failliet en wordt de gefailleerde of de failliet genoemd waardoor er geen geld te halen valt.

Consulten
De consulten worden gegeven op juiste wijze en dienen voorafgaand elk consult betaald te worden, zodra gebruiker besluit onze Servicenummers te bellen dient daar een tarief per minuut plus de gebruikelijk bel kosten en de telecomaanbieder betaald te worden.

De aanbieder geeft geen geld terug in ruil daarvoor kan een tegoed worden aangeboden.

Verantwoordelijkheden van de aanbieder;
Dat alles rondom de website correct functioneert.

Verantwoordelijkheden van de aanbieder consult;
1. Dat die beschikbaar is op de afgesproken tijden en dat de consulten voor de klant naar eer en geweten worden gegeven.

2. Ook wordt de aanbieder consult verzocht integer te zijn er rekening te houden met de klant en zijn of haar gevoelens, zorg er ten alle tijden voor dat een klant rustig het consult verlaat.

3. Deze mag de klant geen artikelen van zichzelf aan klanten van de hoofd aanbieder verstrekken tenzij anders onderling tussen hoofd aanbieder en aanbieder consult is afgesproken, voor de klant is dit belangrijk omdat als de klant gebruikt maakt van een aangeboden dienst zonder dat de hoofd aanbieder daarvan op de hoogte is kan de hoofdaanbieder hierin niks betekenen op het moment zodra er een geschil optreed.

Verantwoordelijkheden van klant, gebruiker;
De consulenten geven een advies, (klant) is zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen en daden daarom adviseren wij wel dat indien er geestelijk wat moeilijkheden bij de u (de klant) aanwezig is gelieve beter niet met een consulent te bellen.
En indien er gekozen wordt wel te bellen, probeer dan na een verkregen advies altijd rustig te blijven en maak juiste beslissingen.
Wanneer een consult is ingekocht wordt door u (de klant); dan is niet mogelijk om deze te annuleren want de benodigde informatie wordt na betaling direct uitgegeven.
Vragen stellen over het consult kan u doen via contact.
De hoofd aanbieder (lifetimemediums) behoud hierbij het recht eventuele een uurtarief in rekening te brengen voor het geven van de benodigde uitleg en hulp.

Overmacht
1. Gebruiker (klant)/ Aanbieder: Partijen kunnen worden vrijgesteld van enige verplichtingen zodra aangetoond kan worden dat die verhinderd wordt door financieel gebrek of door Faillissement of er is sprake van overmacht.
2. Wel dient dit dan schriftelijk te worden medegedeeld door een deskundig iemand die officieel het stuk ondertekend.
3. Het kan zijn dat er geen mediums online zijn daar is de hoofdaanbieder niet aansprakelijk voor, eventueel kan u dan wel een email consult afnemen.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Lifetimemediums is een software en platform die mede mogelijk gemaakt wordt door RMFM beheerportaal.

Adres: online (www.lifetimemediums.nl),
E-mailadres: lifetimemediumsklantenportaal@outlook.com
KvK-nummer: op aanvraag
Btw-identificatienummer: op aanvraag

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
6. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief btw;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• Omdat de klant online consulten via lifetimemediums inkoopt geldt er een korte tijd dat men zich kan bedenken en zodra er getracht is een consult te ontvangen kan er geen geld meer worden terug gevraagd.

Artikel 5 – De overeenkomst oftewel de aankoop
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft betaald dan kan de koop niet meer worden ontbind.
3. Zodra de klant middels de 09 nummer belt dan is klant geheel zelf aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving
5. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, dit geld alleen als er geen gebruik is gemaakt van de dienst zodra de dienst onvolledig terug gegeven wenst te worden dan vervalt het beroepen op de herroepingsrecht omdat de hoofdaanbieder aan zijn verplichting heeft voldaan en dat is de dienst te hebben afgeleverd.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en dient hij of zij geen gebruik te maken van de dienst, direct zodra gebruik gemaakt wordt van het geleverde product dan vervalt direct het Herroepingsrecht.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument•
BELANGRIJK; Diensten onder bepaalde omstandigheden waarvan *diensten online* en *directe uitgegeven en geleverde beltegoeden* of andere *online dienst/service* daarvan kan geen herroepingsplicht worden toegepast!
BELANGRIJK; Terugbetalingen, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten!
BELANGRIJK; Klanten/ de consument is zelf aansprakelijk en heeft eigen verantwoording naarmate deze een van de Lifetimemediums consulenten om een consult vraagt.
BELANGRIJK; Lifetimemediums levert alleen de software en platform waarop de consulenten zich dienstbaar kunnen stellen, verder werkt elke consulent voor zichzelf.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. Kortingen? *Verwerking van al onze kortingen worden ten alle tijden naderhand uitgevoerd dus als volgt klant afnemer dient dus voorafgaand eerst het normale bedrag te voldoen en vervolgens verrekenen wij het bedrag wat teveel is betaald. De korting wordt netjes terug op het account van klant gezet.
5. Verhoging van tarieven daarin is de hoofd aanbieder geheel vrij dit toe te passen wanneer gewenst.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres (email adres of telefoonnummer)
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan tenzij anders wordt aangegeven.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de dienst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde dienst vervangen of vergoeden.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Het medium, de consulent
1. Deze persoon dient naar de hoofd aanbieder op eerlijke wijze te handelen, er mogen geen verkopen plaatsvinden van producten tussen medium en klant met daarbij de hoofd aanbieder te passeren.
2. De uitbetaling van de vergoeding wordt automatisch geregeld en vindt elke 1 ste van de maand plaatst.
3. De uitbetaling voor het medium verloopt op fairtrade wijze en daarmee zal deze netjes en correct te worden betaald voor de gegeven diensten.
4. Het medium en de hoofd aanbieder dienen op correcte wijze en naar eer en geweten richting elkaar te handelen, indien de hoofd aanbieder de vergoeding voor het medium niet kan voldoen zal er tijdig gekeken worden naar een juiste oplossing.
5. Elk lid (medium) werkt op www.lifetimemediums.nl op basis van eigen zelfstandigheid. 

Artikel 18 – Account
Een account wordt aangemaakt voor de duur van 12 maanden en kan jaarlijks worden verlengt.
Indien het medium/gebruiker van het account geen gebruik meer wilt maken van het account dan dient dit per email te worden ingediend.
Vervolgens wordt dan door lifetimemediums.nl het account opgeheven.
(!) Belangrijk om te weten de gebruiker van het account heeft deze in bruikleen en Lifetimemediums.nl heeft altijd het volledige recht voortzetting of stopzetting aan te kondigen en door te voeren.